ยินดีต้อนรับทุกคนจร้า

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้างการออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล และการปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุง นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

คุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน ศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข


๑) ขยัน
      ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อดทน ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จ
๒) ประหยัด
        ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ
๓) ความซื่อสัตย์
     ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ
๔) มีวินัย
       มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม
๕) สุภาพ
     สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ
๖) สะอาด
     สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่เจริญตาทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
๗) สามัคคี
     สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุ ผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์
๘) มีน้ำใจ
     มีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อน มนุษย์ มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

หน่วยการเรียนรู้
1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2 หลักการเเนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม และสารสนเทศ
3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
4 จิตวทยาการเรียนการสอน
5 การออกแบบการเรียนการสอน
6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
7 คอมพิวเตอร์
8 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
9 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีและสารสนเทศกับการศึกษาหรือการเรียนการสอน
10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน